Kulturmeldingen: Kultur Vest har levert høringsnotat til Stortinget

Høringsinnspill til «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida»

Kort om oss: Kultur Vest er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturinstitusjoner i Bergensregionen. Gjennom prosjekter, utredninger, faglige forum og felles løsninger bidrar vi til å styrke den enkelte institusjons muligheter for å realisere egne visjoner og mål. Vår ambisjon er at Bergensregionen skal være blant de beste i Europa for produksjon og formidling av kunst og kultur. En forutsetning for dette er gode rammevilkår og arenaer i toppklasse innen musikk, teater, opera, dans og visuell kunst.

Innledende kommentar

Kultur Vest ønsker kulturmeldingen velkommen – og er glad for at vi får en nasjonal debatt om kunstens plass i samfunnet vårt. Autonomi, kunstnerisk frihet, forutsigbarhet, og gode rammevilkår er avgjørende for at kulturinstitusjonene skal fortsette å levere fremragende opplevelser til publikum. Vi er i all hovedsak positiv til en ideologisk overbygning av kulturpolitikken – og vårt innspill berører primært organisering, regionalisering, finansiering og infrastruktur. Vi viser også til NTO sitt høringsnotat på disse områdene.

Organisering – nasjonale institusjoner og dagens modell med tredeling av ansvar

Kultur Vest er mot en regionalisering av kulturinstitusjonene.

Vi mener Kulturmeldingen skaper usikkerhet for kulturinstitusjonene om hvilke finansieringskilder og eiere de skal forholde seg til i årene fremover. Kulturmeldingen er ikke konkret når det gjelder hvilke institusjoner staten fortsatt skal ha ansvar for, og hvilke som er tenkt overført til fylkeskommunene.

Tyngden av kulturinstitusjoner og kulturarbeidsplasser er i Oslo. For å sikre kulturmeldingens gode intensjoner om tilgjengelighet og kunst av høy kvalitet i hele Norge er det derfor viktig å støtte opp om kulturlivet utenfor hovedstaden fra et nasjonalt ståsted.

Vi mener ønsket om å innføre «totalansvar-prinsippet» ved en overføring av mer ansvar til fylkeskommunene er i strid med kulturmeldingens ønske om å skaffe flere finansieringskilder for kultursektoren – og skaper stor usikkerhet i sektoren. Fylkeskommunene er i dag det forvaltningsorganet med minst økonomisk handlefrihet, og med midler bundet opp i andre lovpålagte oppgaver er vi er svært usikre på om fylkeskommunene vil kunne gi nødvendig støtte til sektoren. Tredelingen av finansieringsansvar mellom kommune, fylke og stat har riktignok sine utfordringer sett i et lokaldemokratiperspektiv, men har på sin side vært avgjørende for å sikre nok og god finansiering til kulturinstitusjonene som er innebefattet av denne. Et viktig moment er at samfunnsoppdraget til mange av disse institusjonene er både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor naturlig å plassere ansvaret for disse institusjonene enten helt eller delvis hos staten.

Vi ønsker ikke en ytterligere sentralisering av kulturen til Oslo. Nasjonale kulturinstitusjoner skal derfor fortsatt finnes utenfor hovedstaden. Dette betyr at både Den Nationale Scene og Harmonien skal fortsette som i dag, som statlige forankrede, nasjonale institusjoner. Institusjoner som i dag er delvis finansiert gjennom statsbudsjettet, bør fortsette med denne modellen for å sikre den nasjonale forankringen.

Vi oppfordrer komiteen til å klargjøre dette gjennom sine merknader.

Skal små fagmiljø bli enda mindre?

Kultur Vest stiller spørsmål ved hva oppsplittingen av til dels små fagmiljø i dagens organisering vil bli ved en regionalisering. Det er lite rasjonelt å bygge opp flere små fagmiljø i regionene – i stedet for å satse på ett, fortsatt relativt lite, fagmiljø nasjonalt. Særlig gjelder dette innenfor samtidskunstfeltene, og i tilknytning til institusjoner som Bergen Kunsthall, Carte Blanche og BIT Teatergarasjen.

Finansieringen må økes

Kultur Vest mener det er defensivt at kulturmeldingen ikke varsler noen økninger i de finansielle rammene til sektoren. Norge har kulturinstitusjoner i verdensklasse, som trenger økt finansiering for å kunne vokse og nå sitt potensial. Tenk hva kunsten og kulturen kunne fått til med økte rammer!

Det profesjonelle kulturlivet er en sektor med mange kunstner-arbeidsplasser. Forutsigbarhet i finansieringen er helt avgjørende for at kultursektoren skal være en trygg sektor å ha sin arbeidsplass i. Flyttingen av Festspillene i Bergen fra statsbudsjettet til kulturrådet har gitt en nedgang i bevilgninger, og er et bevis på at den usikkerheten flere institusjoner nå kjenner på ikke er ubegrunnet. Kulturinstitusjonene driver allerede i dag med små marginer, og brorparten av de ansatte er kunstneriske ansatte. Kraftige budsjettkutt er ikke forenelig med å fortsatt levere kunst av høy kvalitet.

Kultur Vest vil i denne sammenheng også vise til at ABE-reformen har nådd sitt fulle potensial for kultursektoren. Virksomheter med høy andel kunstneriske ansatte er på smertegrensen for videre effektivisering.

Infrastruktur er fortsatt viktig

Kulturlivet på Vestlandet har gjennom mange år opplevd kunst- og kulturproduksjon av høy kvalitet, men uten gode nok scener og kulturarenaer. Kultur Vest er bekymret for hva en regionalisering vil bety for muligheten til å gjøre nødvendige investeringer i infrastruktur. Scenekunsthuset Sentralbadet i Bergen har vist at fylkeskommunene ikke har økonomiske muskler til å bære dette ansvaret med dagens tredeling – og at staten er en helt nødvendig bidragsyter. Det er bekymringsfullt med tanke på kulturmeldingens ønske om en totalansvar-modell.

Konklusjon

Til slutt vil Kultur Vest spørre hvilken betydning den vedlagte utredningen har for det videre arbeidet med kulturmeldingen. Kultur Vest vil oppfordre Stortinget til å gjennom sine merknader klargjøre at det ikke er et ønske om en regionalisering av kultursektoren.
Vi savner også at Norge gjennom kulturmeldingen tar lederposisjon på digitalisering.

Mvh.
Charlotte Spurkeland Daglig leder, Kultur Vest