Kulturprogrammene 2019!

Kultur Vest har gått gjennom alle partienes programmet og funnet hvilken kulturpolitikk de går til valg på i Bergen. Les deg opp og kom på vår kulturdebatt på litteraturhuset 28. august.

Godt valg!

Arbeiderpartiet_hovedlogo_sort_RGB.png

Arbeiderpartiet i Bergen sitt program kan leses her.

Bergen er kjent for sitt nyskapende kulturliv med dyktige utøvere, et nyskapende film- og mediemiljø og viktige festivaler. Det pulserende kulturlivet gjør Bergen til en attraktiv by for innbyggere og besøkende, i tillegg gir det positive ringvirkninger for næringslivet. Både det frie feltet og etablerte institusjoner er viktige for å utvikle Bergen som en mangfoldig og spennende kulturby. Arbeiderpartiet vil derfor sikre gode rammevilkår for både amatører, festivaler og profesjonelle kulturaktører. Vi vil at alle barn skal ha like muligheter til å delta på kulturaktiviteter. Derfor vil vi innføre et aktivitetskort som gir barn og unge rabatter på museum, Akvariet, idrettstilbud og kino.

På kulturskolen i Bergen finner mange unge sitt talent, får dyrket sin lidenskap og utviklet sitt kulturuttrykk. Vårt mål er at alle barn som ønsker det skal få plass i kulturskolen og at skolen fortsetter å holde et høyt faglig nivå.

Et sted å øve, opptre og produsere er viktig for både profesjonelle og amatører. Derfor må øvingslokaler, kunstverksteder og musikkbinger for band og musikere være tilgjengelige. Kultur handler ikke bare om de store talentene, men også de små gledene. Bergen skal fortsette å være gode på musikk, kor, sang, dans og teater. Gode kulturtilbud til barn og unge er avhengig av profesjonelle kulturutøvere som lærer bort noe, samtidig som rekrutteringen til den profesjonelle kulturen er avhengig av gode tilbud til barn og unge. Arbeiderpartiet er garantisten for et variert og internasjonalt kulturliv som omfatter hele spekteret, fra barnekor til internasjonale Bergenstjerner.

Samarbeidet mellom Bergen filharmoniske orkester (BFO) og korene Bergen filharmonske kor og Collegium musicum har vært avgjørende for at man har satt opp store korverk som holder høyt internasjonalt nivå. Arbeiderpartiet vil fortsette styrkingen av korfeltet i neste periode. Institusjoner som Bergen Najonale Opera og Festpillene i Bergen produserer kunst av høy kvalitet, samtidig støtter de opp under samarbeidet med amatørkulturfeltet. Arbeiderpartiet vil fortsatt legge til rette for gode rammevilkår for disse institusjonene.

Bergen skal være en filmby med et bredt og godt kinotilbud. I Bergen arrangeres Norges største filmfestival, Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF). Arbeiderpartiet ønsker å sikre festivalens videre drift, og jobbe for flere visningssteder for kvalitetsfilm.

Bibliotekene er ikke bare steder der byens innbyggere kan låne bøker, men også viktige møteplasser og en debatt- og kunnskapsarena. Arbeiderpartiet vil derfor sikre biblioteker med gode åpningstider i alle bydeler. Nynorsk er en viktig del av kulturen vår. Vi vil fortsette å styrke nynorsk språk, kultur og identitet i bydelene, og fortsette arbeidet for at Bergen skal være nynorskhovedstaden.

Arbeiderpartiet vil:

• innføre søskenmoderasjon i kulturskolen

• øke antall elevplasser i kulturskolen

• innføre et aktivitetskort som gir barn og ungdom rabatt på aktiviteter og opplevelser

• sikre at amatørkulturen har tilgang på gratis lokale

• sørge for at Fyllingsdalen teater har gode rammevilkår

• bygge kulturhus i Fyllingsdalen

• sikre gode rammevilkår for BIFF og Cinemateket

• etablere og utvikle et kulturkvartal på Verftet med USF og Kjødetomten

• legge til rette for at det bygges en ny operasal i Bergen

• sikre at Sentralbadet utvikles til et scenekunsthus for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen

FrP_for_folk_flest_paa_blaa.jpg

Bergen Frp sitt program kan leses her.

Kultur for folk flest

Bergen har klart å befeste seg som den mest spennende kulturbyen i Norge og er i Europa kjent for sitt kunst- og kulturliv. Bergen er en unik by med dype historiske røtter. Middelalderkirkene, Bryggen og Gamle Bergen er bare noen eksempler. Det er viktig å ta vare på Bergens kulturelle arv og formidle denne historien til fremtidige generasjoner. Et sterkt og godt kunst- og kulturliv er viktig både for å skape livskvalitet, men også for å tiltrekke oss nye innbyggere, øke turisme, for næringslivet, og for rekruttering til utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Bergen FrP ønsker et levende kultur- og idrettsliv, med minst mulig politisk styring, basert på personlig engasjement og frivillighet. Vi mener kulturlivet i større grad bør finansiere seg selv. Mye av kunst- og kulturaktiviteten i Bergen skapes av frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner. Vi ønsker et kulturliv som involverer frivillig arbeid, så vel som profesjonelt engasjement. Bergens museer bidrar til å gjøre byen til et attraktivt reisemål. Bergen FrP vil legge til rette for større samarbeid mellom museene for en bedre forvalting av resursene. Bergen FrP vil prioritere kultur som favner bredt, og sørge for at tilbud som er rettet mot at barn og unge prioriteres.

Bergen FrP vil:

• Ivareta de kunst- og kulturskatter som naturlig knyttes til Bergen

• Prioritere kulturtilbud som er rettet mot barn og unge

• Arbeide for et tettere samarbeid mellom kultur og næringsliv

• Selge Bergen kommunes aksjer i Bergen Kino AS

• Selge Sentralbadet

• Etablere et visningssenter for okkupasjonshistorien

• Fortsette arbeidet med å etablere kulturhus Fyllingsdalen

• Tilrettelegge for at det kan etableres flere kommersielle scener i sentrum

• Styrke Fyllingsdalen Teater med nytt teaterbygg.

1200px-FNB.png

Folkeaksjonen Nei til Mer Bompenger sitt program kan leses her.

Kultur er for noen arbeid, for mange en hobby og for de fleste av oss krydder i tilværelsen.

Kunst og kultur er derfor noe for de fleste av oss og kommunens viktigste oppgave må være å legge til rette for utfoldelse på alle nivåer. Kulturskolen må beholde sin sentrale rolle som tilbyder av kulturundervisningfor barn i byen vår.

Frivillige og ideelle lag, foreninger og kulturformidlere er også viktige aktører i opplæring og aktivisering av unge og for å tilby et variert tilbud av kulturopplevelser. Kommunen må føre en ansvarlig økonomisk politikk i forhold til investeringer og drift av kulturbygg i Bergen, og må unngå økonomiske forpliktelser til drift av nye kulturbygg.

Våre statlige kulturinstitusjoner må forbli statlig ansvar, og ikke overføres til fylkeskommunen.

• Øke satsing på kultur som favner bredt, spesielt tilbud rettet mot barn og unge

• Etablere kulturhus i Fyllingsdalen

• Helårlig kulturtilbud for barn og unge

• Styrke bibliotekenes rolle som kulturbærere

• Organisere samarbeid mellom kulturskolen og sykehjem. Det gir elevene en arena for fremførelse, samtidig som sykehjemsbeboere får et stabilt kulturtilbud

Sentralbadet scenekunstsenter må revidere byggekostnader og kommunen må ikke bli ansvarlig for fremtidig driftskostnader. Senteret må utformes med fleksibilitet og stor publikumskapasitet som gjør bygget egnet for mange kulturformål. BIT og Carte Blanche skal sikres fortrinnsrett til lokaler etter behov, men skal ikke drifte senteret selv. Senteret skal ha en driftsmodell som sikrer høyest mulig bruk av lokalene ved utleie.

nophoto_article.png

Les hele Bergen Høyres program her.

Nordens fremste kulturby

Bergen er og skal fortsatt være Nordens fremste kulturby. Kultur er limet som binder samfunnet sammen, som utfordrer og inspirerer, kritiserer og inspirerer. En god kulturby tilbyr et mangfold av kultur til alle aldersgrupper. Mangfold og kvalitet i byens kulturliv gjør Bergen attraktiv for turister, studenter, næringslivet og byens befolkning.

Bergen Høyre vil føre en kulturpolitikk som gir et rikt kulturtilbud til publikum. Kulturpolitikken må favne både de profesjonelle og de frivillige kulturaktørene.

Bergen Høyre vil:

• Gjøre det enklere for kulturaktører å bruke byens offentlige rom

• Ha en overordnet politisk styring, men ønsker at de konkrete tildelingene skal være begrunnet i faglige vurderinger

• Prioritere bevilgninger til drift av byens kulturaktører, og særlig legge vekt på forutsigbare rammebetingelser

• Stimulere til økt samarbeidet innen kulturlivet for å styrke kvalitet og sikre at offentlige tilskudd brukes best mulig

• Støtte profesjonalisering og internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

• Øke satsingen på internasjonal markedsføring av Bergens kulturliv

• Støtte opp om bransjeorganisasjonene innenfor musikk, visuell kunst, scenekunst, film og media

• Støtte arbeidet med å etablere et Arena-prosjekt for musikkbransjen i Bergen

• Sikre at stat og fylkeskommune gir støtte til byens profesjonelle kulturinstitusjoner i tråd med deres status og funksjon

• Satse på nyutdannede og etablerte kunstnere ved å fortsette tildelingen av kunstnerstipend

• Arbeide mot alle forslag som innebærer at ansvaret for de nasjonale kulturinstitusjonene skal overføres til fylkeskommunen

• Gjøre Bergen attraktiv for nasjonale og internasjonale filmprodusenter

• Vurdere å realisere en Byarena sentralt i Bergen, bygget og driftet i privat regi

• Fullføre ombyggingen av Sentralbadet

• Arbeide for å realisere Griegkvartalet, tilrettelagt for Opera og klassisk musikk

• Benytte Kjødetomten til kulturformål

• Styrke satsingen på operamiljøet i Bergen, gjennom økte satsinger til Bergen Nasjonale Opera og Opera Bergen

Kultur for alle

Høyre vil sørge for at barn og unge tidlig opplever kultur, på den måten kan man vekke interessen for kultur i startfasen av livet. Også mange voksne har stor glede av å være aktive i ulike deler av amatørkulturlivet. Bergen har et potensial vi hele tiden må utvikle, og til det trenger kulturlivet rom til å vokse.

Bergen Høyre vil:

• Styrke Amatørkulturrådet og frivillige organisasjoner og aktører innen amatørkulturfeltet

• Sikre nye og bedre lokaler for Barnas kultursenter i Bergen sentrum

Legge til rette for byens buekorps som bærere av byens unike kultur og tradisjon

• Bygge kulturhus i Fyllingsdalen

• Sikre Bergen kulturskole nye og mer passende lokaler

• Gi eldre mennesker god tilgang til byens varierte kulturtilbud, for eksempel gjennom Den kulturelle spaserstokken

• Videreføre ordningen som sikrer at barn i lavinntektsfamilier får støtte til å drive med fritidsaktiviteter, deriblant idrett eller kultur

• Gi skoler i Bergen større mulighet til å bruke Statsraad Lehmkuhl, og øke tilskuddet til stiftelsen slik at en oppnår helårsdrift av Norges fremste seilskip

• Innføre søskenmoderasjon i kulturskolen

krf_logo2017.png

Hele krf sitt program her.

Kulturpolitikk - en levende by

Kunst og kultur har høy egenverdi. KrF ser på Bergens mangfoldige og rike kunst- og kulturliv som en kilde til livskvalitet, stimulerende opplevelse og meningsfullt fritids- tilbud. I tillegg har kultursektoren stor næringsverdi for bysamfunnet, både som sys- selsetter og som viktig tiltrekningsfaktor for turisme, studenter og arbeidskraft.

KrF vil prioritere den frivillige delen av kulturlivet. Særlig bør det være et offentlig ansvar å sørge for kulturtilbud til barn og unge, utviklingshemmede og seniorer. For å være aktuell og nær mennesker i hverdagen, bør kulturaktivitet i regi av kommu- nen finne sted på ulike steder i de forskjellige bydelene. Det frivillige kulturarbeidet innen menigheter og kristelige organisasjoner er en betydelig del av byens samlede kulturaktivitet, og bør styrkes.

Museene i Bergen bør moderniseres og gjøres mer tilgjengelig for flere grupper. KrF vil utvikle Gamle Bergen som en større attraksjon og støtte tiltak hvor ny teknologi forbedrer formidlingen.

Bergens musikktilbud bør styrkes og tas vare på. KrF vil tilrettelegge for gode øvingslokaler for frivillige korps, ulike typer band og annen type musikkuttrykk.

Bergen er en by med sterke røtter i nynorsk språk og kultur. KrF ønsker å løfte frem nynorsk som en naturlig del av byen.

KrF vil arbeide for:

• økt støtte til kulturskolen og sikre at alle barn som søker får plass

• gratis prøvetimer i kulturskolen til elever i 1. klasse

• å tilby gratis utlån av instrumenter i kulturskolen

• å styrke samarbeidet mellom kulturskolen og skolene/SFO

• økt støtte til rusfrie kunst- og kulturarrangement

• at kunst og kulturtiltak benyttes i integreringsarbeidet

• økt støtte til lokale kunst- og kulturtiltak i bydelene

• øvingslokaler for ulike kunst- og kulturuttrykk i alle bydeler

• å realisere nye kulturarenaer i bydelene, med prioritering av kulturhuset i Fyllingsdalen

• et felles sentralt informasjons- og billettkontor for alle byens kultur- og idrettsarrangører

• lengre åpningstider i bydelsbibliotekene

• gjennomføringen av kulturplan for utviklingshemmede

• at store nasjonale kulturbygg skal legges til Bergen

• at en fremtidig byarena blir en stor og allsidig innendørs mangefunkjonsarena som kan huse store kultur-, idretts- og messearrangement

• et helhetlig konsept for skilting av historiske bygninger, steder og minnesmerker

• å realisere brannmuseet

• å sikre universell utforming slik at kulturarrangementer også er tilgjengelig for mennesker med funksjonshemminger

• en gjennomgang av kulturbevilgninger for å sikre at de når flest mulig

• Regionalt senter for kystpilgrimsleia

Miljøpartiet_de_Grønne_logo.png

Les hele programmet til MDG.

BERGENSMÅL 15: ET BLOMSTRENDE KULTURLIV

Alle skal kunne engasjere seg i kulturlivet, kunstneriske uttrykk er en sentral del av et levende demokrati og meningsfulle liv. Derfor er det viktig med en lav terskel for å kunne både skape og glede seg over et mangfold av kulturuttrykk, på tvers av nasjonaliteter og generasjoner.

Bibliotekene

Bibliotekene er viktige, både som kulturformidlere og sosiale møteplasser. Vi vil sikre fortsatt gratis bibliotek og arbeide for å gjenåpne filialer som er lagt ned, utvide åpningstidene og innføre søndagsåpne filialer i bydelene. Vi vil legge til rette for at bibliotekene kan fylles med ulike typer innhold slik at de får tilbud som flest mulig av innbyggerne kan ha glede av.

Vi vil samarbeide med frivillige for å utvikle utlånstilbud til de som har vanskelig for å komme seg til biblioteket.

Kulturer møtes

Kulturelt mangfold er viktig for å skape en grønn og bærekraftig by med aksept og rom for alle. Vi vil støtte institusjoner der kulturer møtes og samarbeider, for eksempel Fargespill og Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS).

Kulturhus

Fyllingsdalen er den eneste bydelen som ikke har et kulturhus, og vi vil arbeide for å få realisert det vedtatte kulturhuset i Fyllingsdalen så snart som mulig.

USF Verftet har blitt et viktig kultursenter, og vi vil sikre Kjødetomten til kulturformål for å ytterligere styrke dette området.

Kultur i det offentlige rom

En blomstrende kulturby må vises i gatene. Gatekunst gir glede og opplevelser i hverdagen og bidrar til å gi Bergen særpreg. Vi vil opprette flere lovlige grafittivegger og utvikle en ny plan for gatekunst.

Bergen er kjent for sine musikere, og vi vil ta initiativ til en eller flere åpne scener i byrommet som kan skape tettere kontakt mellom artister og bylivet.

Ta kunstnerne på alvor

Kulturlivets utøvere og institusjoner må sikres gode og forutsigbare bevilgninger. Vi vil bedre kunstneres levekår og arbeidsbetingelser gjennom flere arbeidsstipend, prosjektmidler og mer støtte til produksjonslokaler. Det er også viktig at kommunale stipend- og støtteordninger justeres årlig etter lønns- og prisvekst.

Øvingslokaler er en forutsetning for at Bergen fortsatt skal kunne fostre et mangfold av artister. Vi vil arbeide for å sikre rimelige øvingslokaler for lokale musikere.

Miljø og kultur

Vi vil arbeide for å få mest mulig miljøvennlige kulturarrangement. Plastfri festival og festival med økologisk mat er allerede en realitet andre steder. Vi vil stille miljøkrav til arrangører for å få festivalstøtte.

Kulturskole for alle

Mange av morgendagens kunstnere og kulturarbeidere starter sin utvikling i kulturskolen. Vi vil styrke dette tilbudet og sørge for at kulturskolen er mangfoldig, rimelig og holder høyt faglig nivå. Vi vil at flere skal få plass på kulturskolen, og vil også at den skal være tilgjengelig i folks nær- områder.

Idrett for alle

Vi ønsker å prioritere bredde fremfor elite, og barneidrett skal fremme idrettsglede fremfor prestasjon. Det betyr å prioritere mindre idrettsanlegg i lokalmiljøene fremfor store haller. Vi vil også legge til rette for utlånsordninger for idrettsutstyr for å sikre like muligheter uavhengig av økonomi.

Gode treffsteder

Ungdomstiden er en sårbar alder, og det er ikke alle som føler seg hjemme i organiserte tilbud som idrett eller korps. Vi vil bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom, og vi vil gi støtte til rusfrie arrangementer.

Mer e-sport

Ikke alle unge deltar i de tradisjonelle idrettsgrenene. E-sport er en idrett og aktivitet som har vokst raskt. I Bergen finnes for eksempel Playwell som arrangerer sosiale gamingaktiviteter. De Grønne vil jobbe for å utvide tilbudet for ungdom som vil møtes for å drive med e-sport.

rodt-logo-hvit-rod-bg.png

Les hele programmet til Rødt i Bergen her.

Kultur gir sosialt felleskap, og kunst er en viktig faktor i samfunnsdebattene. Bergen har mye profesjonell kultur, men det mangler penger til pedagoger, øvingsrom og muligheter for å lære og utøve som amatør.

Rødt mener kjennskap til, og deltagelse i ulike kulturelle aktiviteter styrker demokratiet og folks muligheter til å endre samfunnet. Vi mener det er viktig at kulturen får utfolde seg på sine egne premisser. Kulturlivet i kommunen skal ikke dikteres av kommunale eller statlige planer og strategier, men først og fremst skapes av kulturlivet selv. Like viktig som å sikre de store ¬institusjonene grunnfinansiering, er det å ha romslige og rimelige stipendordninger til frittstående kunstnere og kulturarbeidere. Det skal også være rimelige, tilgjengelige kulturtilbud i alle bydeler, både for barn, ungdom, voksne og eldre - enten man ønsker å utøve selv, eller være tilskuer.

Biblioteker

Rødt arbeider for:

• Å øke antall filialer ved å gjenopprette Laksevåg bibliotek, og ved å ¬etablere filialer i bydeler uten bibliotek og gjenopprette bokbusstilbudet.

• At skolebibliotekene skal underlegges Bergen offentlige bibliotek og få styrket sine budsjetter vesentlig.

• At de lokale filialene skal ha rom til arrangementer, og få midler til kafédrift og aktiviteter.

• At filialene skal få midler til å satse på datakurs og språkopplæring.

• At både hovedbilblioteket og filialene skal opprette «tingotek» med bredt utlån av andre ting enn bare bøker, film og musikk – slik som sportsutstyr.

Kulturskolen og kultur for barn og ungdom

Rødt arbeider for:

• Å øke kulturskolens budsjett slik at tilbudet kan økes, ventetiden ¬reduseres til maks ett år, og at tilbudet blir gratis. I første omgang vil vi foreslå at egenandel settes til 1000 kroner i året.

• At kulturskolen får tilstrekkelige budsjettmidler til å låne ut instrumenter og annet nødvendig utstyr gratis.

• Å sikre flere heltidsstillinger/større stillinger innenfor kulturskolen og andre arenaer for barn og kultur.

• Et sterkere samarbeid mellom kulturskolen, SFO og skolene.

• Kommunalt tilskudd til andre kulturaktiviteter for barn (eks. Vestlandske teater sin teaterskole), slik at årspris blir lik som kulturskolen.

• At ungdom selv skal få styre en større del av sin fritid gjennom selvstyrte ungdomshus i alle bydeler. Det skal opprettes fritidsklubber i alle by¬deler, og de som fortsatt er i drift skal bevares.

• Gode lokaler for ungdomsorganisasjoner og ungdomsparti med ¬mulighet for møter og sosiale arrangementer i Bergen sentrum.

Tilgjengelig kultur for alle

Rødt arbeider for:

• At alle bydeler skal ha fullverdige kulturhus i tilknytning til bydelssentre med fullverdige scene- og øvingsfasiliteter.

• At KODE skal anses som et statlig museum.

• At DNS skal forbli en statlig institusjon.

• Opprusting og utvidelse av Elvetun.

• Å gjenreise Ekserserhuset.

• At studenter går under kategorien ungdom med rabatter deretter.

• Å øke overføringene til kor, korps og orkester.

• At det skal eksistere graffitivegger i alle bydeler.

• Å gi kommunal støtte til lokale, ideelle kulturentrepenører som satser på lokale kunstnere.

• Å tilrettelegge kulturarrangement for alle aldersgrupper, kjønn, ¬legninger, funksjonsnivå og økonomisk situasjon. Jobbe for flere alkoholfrie ¬arrangementer for alle.

• Å sikre økonomisk støtte og forutsigbarhet for organisasjoner som jobber med både likestilling og kultur, og at denne støtten speiler ¬organisasjonenes faktiske behov, herunder AKKS som eksempel – og reversere bestemmelsen om at det ikke kan søkes aktivitetstilskudd i tillegg til driftsstøtte.

OPQ5IbCw.jpg

Hele programmet kan leses her

Bergenserne bruker stadig større del av tiden sin på kulturopplevelser. Kulturen og frivilligheten er limet i samfunnet og fører til entusiasme og skapertrang. Kulturen har en egenverdi og skal øke livskvaliteten til den enkelte, forbedre folks psykiske helse og bidra til å forebygge kriminalitet.

Bergen er og skal være en kulturby. Byen har et rikt og særpreget kulturliv der innbyggerne både opplever og deltar i tradisjonelle og nyskapende kulturaktiviteter. Senterpartiet vil sikre de ulike kulturinstitusjonene en økonomi som gjør dette mulig. Bergens mange frivillige organisasjoner skaper et rikt kultur - og idrettsliv, og legger grunnlaget for utvikling av gode nærmiljøer med meningsfylte aktiviteter. Også de eldre er en uvurderlig ressurs for det frivillige samfunnet. Senterpartiet vil støtte og stimulere kulturlivet i Bergen på en måte som styrker byens unike og særpregede kultur og dets mange rike tradisjoner.

Senterpartiet vil

• gi flere plass i den kommunale kulturskolen og lage ordninger og tilbud slik at de når alle bydelene og de enkelte skolene

• styrke og utvikle bibliotekene som møteplasser i alle bydelene

• utvide åpningstidene i bibliotekene, også til «Meråpent» som betyr utvidet tilgang

• videreutvikle rabattordningen «kulturkort» for ungdom og studenter

• videreutvikle kommunens aktivitetskort, som Bergen Senterparti tok initiativet til

• ha flere aktivitørstillinger og utvidet ordningen “Den kulturelle Spaserstokken”

• styrke kulturhus drevet av frivillige organisasjoner, sikre øvingslokaler til de som trenger det og gi driftsstøtte til scener og kulturhus som er åpne for amatørkulturen

• styrke nynorskens posisjon i Bergen – og støtte nynorskens hus i tilknytning til Det Vestnorske Teateret

• øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner, og da spesielt foreninger drevet av og for ungdom

• sikre møteplasser for personer i alle aldre i bydelene

• sikre lavterskeltilbud for å styrke inkludering i områder med høy andel av innvandrerungdom

• sikre frivillige lag og organisasjoner bedre medvirkning i kommunens demokratiske prosesser, blant annet som høringsinstanser

• tilrettelegge alle kulturinstitusjoner for funksjonshemmede ved å gjøre dem universelt utformet

• øke støtten og bidra til å sikre at alle byens buekorps har egnede aktivitetslokaler i eget nærmiljø

• at lag og organisasjoner skal ha god tilgang til å presentere seg på steder der det ikke er andre naturlige offentlige møtesteder f. eks. kjøpesentra

• at kommunen skal bidra til at ungdom i frivillige lag og organisasjoner får økt kunnskap om ledelse og økonomiforvaltning

• tilrettelegge flere områder for gatekunst

• støtte Regnbuedagene

• sette krav om alkoholfrie soner på kulturarenaer slik at unge ikke blir utestengt fra viktige kulturtilbud

• etablere byarena for større kultur- og idrettsarrangement. Vi vil ta stilling til ulike løsninger når disse er ferdig utredet og er åpne for samarbeid med private aktører 16

• arbeide for å sikre dagens statlige kulturinstitusjoner i Bergen (som f.eks. DNS) likeverdige vilkår med tilsvarende institusjoner i Oslo, også om de flyttes til fylkeskommunal forvaltning.

sv_logo_rgb_med_300x300.png

Les hele programmet til Bergen SV her.

Rikt og mangfoldig kulturliv

Kulturlivet må gis rom til å være en uavhengig, kritisk, fri, skapende og kreativ samfunnskraft. For SV handler derfor kulturpolitikken først og fremst om å sikre gode rammebetingelser for et mangfoldig og inkluderende kulturliv, og å sikre at alle innbyggere får tilgang til gode kulturtilbud.

Kunst og kultur er avgjørende for å sikre et levende offentlig og kritisk ordskifte. Samtidig er kultur viktig for livskvalitet og folkehelse. Bergen er en høyst levende kulturby. Kultur og kunst er en voksende bidragsyter som næring og sysselsetter i Bergen, og skapes og utvikles av både profesjonelle, amatører og et deltakende publikum. SV vil at alle skal ha mulighet til å ta del i dette. Derfor er det nødvendig med en aktiv kommunal kulturpolitikk som gjør det mulig å la kulturlivet blomstre nedenfra.

Kunstnere og kulturarbeidere har en særskilt kompetanse som samfunnet trenger, og flere kunstnere må kunne leve av det de skaper. Det er viktig å anerkjenne og videreutvikle den positive kraften som ligger i gode kunst- og kulturopplevelser, for den enkelte og samfunnet.

Selv om kulturtilbudene i utgangspunktet er åpne for alle, er det mange som ikke deltar av økonomiske grunner. Det er særlig viktig at barn og unge kan delta i kulturlivet på lik linje med sine jevnaldrende. Dette må det legges til rette for, blant annet ved å ha kvalitative gode møteplasser og aktiviteter som er åpne og inkluderende.

Det frivillige kulturlivet

Amatører og frivillige utgjør grunnmuren i kulturlivet i Bergen. Herfra rekrutteres både publikum til den profesjonelle delen av kulturlivet, og talenter som seinere blir profesjonelle utøvere. Amatørkulturen gir også professionelt arbeid til dirigenter, instruktører osv.

Samtidig gir denne delen av kulturlivet mange muligheter for livsutfoldelse og glede for barn, unge, voksne og eldre som aktive deltakere i en meningsfull aktivitet. Derfor er det avgjørende å sikre amatører gode muligheter til å få opplæring, og utøve og utforske ulike kulturelle uttrykk. SV vil sikre det frivillige kulturlivet gode og trygge økonomiske vilkår, slik at det kan bidra til å berike innbyggernes liv både som utøvere og publikum.

SV vil:

• at det skal eksistere gode ungdomstilbud og kommunale kulturhus med scene i alle bydeler, som blant annet innebærer å rehabilitere og utvide Elvetun i Loddefjord.

• at rytmisk musikk (pop, rock, hip hop etc.), kor og korps sikres tilstrekkelige og gode øvingslokaler.

• opprette flere lovlige graffitivegger.

• støtte møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, som for eksempel Fargespill, BIKS, Frivillighetssentralene m.m.

• sikre gode økonomiske rammebetingelser og ubyråkratiske støtteordninger for det frivillige kulturlivet.

Det profesjonelle kulturlivet

Det profesjonelle kulturlivet skal engasjere, inspirere, utfordre, provosere og gi publikum store opplevelser. Dette krever rammevilkår som gjør det mulig å leve som utøvende kunstner, samtidig som det offentlige støtter og tilrettelegger for at kunsten skal kunne nå ut til publikum.

SV vil:

• følge opp intensjonene i vedtatte kulturplaner med nødvendige bevilgninger.

• innføre prinsippet om at støtten til alle som er i kommunens kulturbudsjett skal økes med minimum pris- og lønnsvekst hvert år.

• styrke satsingen på kulturaksen i Bergen, blant annet ved å sikre Sentralbadet som scene for BIT – Teatergarasjen og Carte Blanche, og at Kjødetomten blir regulert til kulturformål som en del av Kulturkvartalet Verftet.

• jobbe for flere offentlige innkjøp, utsmykninger og oppdrag til fortrinnsvis lokale kunstnere, og bidra til ordninger som sikrer et marked for kunst og kultur.

• at kunstnere og kulturarbeidere får bedre og mer forutsigbare arbeidsvilkår, blant annet gjennom stipender som gir opptjening av trygderettigheter og pensjonspoeng.

• styrke Bergen som friby for forfulgte forfattere.

• at grupper for uavhengig scenekunst skal oppleve Bergen som et attraktivt sted å skape og framføre nye produksjoner.

• styrke finansieringen av Cornerteateret, Fyllingsdalen teater og Hordaland teater. sikre universell tilgjengelighet til kulturbygg.

• sikre at Bergen som eier av museumsbygg og hjemby for en rekke museer holder leienivået på et akseptabelt nivå og bistår med kommunale ressurser til å sikre vedlikehold og gode lagringsfasiliteter.

Det kommunale kulturtilbudet

Kommunens egne kulturtilbud til innbyggerne skal være mangfoldige og inkluderende. Museer, kino og bibliotek er blant de viktigste kommunale kulturtilbudene sammen med den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. SV vil videreutvikle og styrke disse tilbudene.

SV vil:

• styrke bibliotekene som kunnskapsbaser og møteplasser, og opprette nye bibliotek i Indre Arna og på Laksevåg.

• tilbakeføre Bergen kino til ordinær kommunal drift. Ha reklamefritt kinotilbud på alle barnefilmer og stoppe forsøk på videre kommersialisering av kinomarkedet i Bergen.

• innføre gratis museumssøndag en gang i måneden på alle kommunale museer.

• sikre kulturtilbud for utviklingshemmede i hele kommunen, slik at også Fyllingsdalen og Arna får egnede kulturtilbud for alle.

• sikre tilstrekkelig finansiering av den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken.

• sørge for at det innføres et bedre system for skilting til byens severdigheter.

Kultur for barn og unge

Barn og unges rett til lek, fritid og kulturopplevelser er lovfestet gjennom Kulturloven, og i FNs barnekonvensjon. Foreldrenes økonomi skal ikke være til hinder for at barn og unge får delta på fellesarenaer og utvikle sitt talent og sine interesser. Det er viktig at alle barn og unge har tilgang til gode kultur- og fritidsaktiviteter, som fritidsklubb, kulturskole og idrettsaktiviteter.

SV mener at ungdomskulturen er mangfoldig og nyskapende, og det må gis rom for bredde i ungdommens kulturtilbud og kulturaktiviteter. Ungdom må få lov til å utvikle sin egen kultur i det offentlige rom på egne premisser.

SV vil:

• arbeide for at det i alle bydeler finnes åpne møteplasser for ungdom, med hensiktsmessige lokaler, kompetente ansatte og forsvarlig bemanning. De åpne møteplassene må sikres budsjetter som gir rom for aktiviteter, og ikke være avhengige av å søke prosjektmidler til ordinær drift.

• kommunen må sørge for at det finnes fritidsklubber og ungdomshus som er åpne for alle, som er rusfrie og som drives etter prinsipper om ungdomsdeltakelse og demokrati. Ut over disse punktene bør politisk detaljstyring av klubbenes innhold som hovedregel være begrenset, i den grad de innskrenker de ansattes metodefrihet og ungdommens eierskapsfølelse.

• redusere egenandelen i Bergen kulturskole, innføre friplasser, og fjerne køene slik at alle som ønsker det får tilbud om plass.

• opprette gratis ferieklubb om sommeren for barn i grunnskolen.

Venstres_logo.png

Hele programmet til Bergen Venstre finner du her.

Den levende kulturbyen

En attraktiv kulturby er avhengig av politikere som forstår sammenhengen mellom alle delene av kulturpolitikken. Samarbeid mellom alt fra amatørkultur og tilbudene til barn og unge til den profesjonelle kunsten og de mest internasjonalt orienterte kulturmiljøene er nødvendig for å sikre vekst, utvikling og nyskaping hos alle parter.

Grunnlaget for en liberal kunst- og kulturpolitikk må være faglig og kunstnerisk uavhengighet, fri fra vilkårlig politisk styring. Kunsten har verdi både i seg selv og som levebrød for alle dem som jobber på feltet, men må aldri bli et redskap for politikere.

Venstre vil:• at Bergen skal være Norges fremste kulturby

• at kommunen fortsatt skal være en viktig støttespiller for videre utvikling av kulturlivet

• ha rause og enkle støtteordninger

Kulturarenaer for fremtiden

Selv om det i senere år har lykkes å få finansiert viktige kulturbygg, er det fremdeles slik at Bergen har et større kulturtilbud enn det vi har plass til. Venstre vil derfor fortsatt jobbe for flere og bedre kulturarenaer for hele bredden i kulturbyen, fra ferdigstillelse av Sentralbadet scenekunsthus og et mulig nytt musikkteater ved Grieghallen, til en kulturklynge ved Verftet, kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen, gjenreising av Ekserserhuset og videreutvikling av kunst- og kulturarenaer for eksempel i Solheimsviken, Sandviken (Bergen Kjøtt) og på Møllendal.

Kunst- og kulturmiljøer går ofte foran når områder av byen blir fornyet og mer attraktive. Venstre vil sikre at aktører som Kunstgarasjen og Wrap kan bli på Møllendal også når området vokser.

Venstre vil:

• sikre scenekunsthus i Sentralbadet

• jobbe for nytt musikkteater ved Grieghallen

• jobbe for en kulturklynge på Verftet

• sikre kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen

• gjenreise Ekserserhuset

• være åpen for å videreutvikle kulturtilbudet i området Møhlenpris-Solheimsviken

• videreutvikle Bergen Kjøtt i Sandviken

• sikre gode vilkår for kunst- og kulturaktører på Møllendal

• jobbe for at KODE og de andre konsoliderte museene skal tildeles en større andel av de nasjonale museumsmidlene

Bibliotek

Bibliotekene er uvurderlige arenaer for kultur, integrering og deltakelse fra alle deler av byen, og bibliotektilbudet må styrkes med lengre åpningstider og flere filialer. Det må etableres en bibliotekfilial på Indre Laksvåg og i Ytrebygda og i Indre Arna.

Venstre vil at bibliotekfilialene i de nye kulturhusene i Fyllingsdalen og Åsane skal være meråpne før og etter vanlige åpningstider.

Venstre vil:

• jobbe for utvidede åpningstider på bibliotekene

• gjennomføre planene om bibliotekfilial på Indre Laksevåg

• etablere bydelsbibliotek i Ytrebygda og Indre Arna

Kulturnæring

Kulturgründere og kulturnæringene er både en viktig del av kulturbyen Bergen og en viktig drivkraft bak vekst og nye arbeidsplasser. Venstre vil legge bedre til rette for kulturnæringer som musikk, film og spill. Bergen bør få utviklet en MusikkArena etter modell fra andre byer, og et kompetansesenter for spillutvikling må videreutvikles i Bergen.

Dyktige kompetansenettverk som Brak (musikk), Proscen (teater) og Visp (visuell kunst) har bidratt til å løfte kunst- og kulturbyen Bergen. Venstre vil støtte opprettelsen av slike organisasjoner på flere felt, for eksempel litteratur, og sikre dem bedre vilkår og muligheten til å vokse også på resten av Vestlandet.

Venstre vil:

• gjøre det enklere å leve av kunst og kultur

• få utviklet en MusikkArena i Bergen

• bygge opp et nasjonalt kompetansesenter for dataspill i Bergen

• støtte og videreutvikle kompetansenettverk som Brak, Proscen og Visp

• støtte opprettelsen av kompetansenettverk innenfor andre kunstfelt

Kunst og kultur til barn og unge

Venstre ønsker å ha et godt kulturskoletilbud i alle delene av byen, og samtidig satse enda mer på talentutvikling. Vi vil prioritere et tettere samarbeid mellom Kulturskolen og resten av kulturlivet i Bergen, samtidig som vi sikrer gratisplasser til barn med foreldre med dårligere råd enn bergensere flest. Kultur til barn og unge er like viktig som kultur til voksne, og må være av like høy kvalitet. Barn har rett til like gode kulturopplevelser som voksne. Venstre vil prioritere kvalitet i kunst- og kulturtilbudet til barn.

Venstre vil:

• gi alle barn og unge som ønsker det et tilbud i Kulturskolen

• videreføre ordningen med gratisplasser i Kulturskolen

• gi barn og unge mulighet til å skape egne kulturtilbud ved å gi tilgang til gode øvingslokaler og scener med godt teknisk utstyr, og helst i nærheten av der de bor eller går på skole

• styrke ungdomsklubbene i bydelene som et lavterskelkulturtilbud og sosial arena.

Mat som kulturformidler

Mat og drikke er også kultur. Bergen er medlem UNESCOs kreative matbynettverk («Creative Cities of Gastronomy»). Venstre vil videreutvikle Bergen som kulturformidler innen mat og drikke. Vi vil fortsette å gi gode forhold for Bondens marked, bønder i byen, matfestivalen og andre liknende lokalmatfremmende tiltak, og være positive til lokale øl-,cider- og vinfestivaler.

Venstre vil:

• gjøre det enklere å drive mat-, øl-, eller vinfestivaler

• videreutvikle matbyen Bergen

• midlertidig omregulere branntomter, fremtidige byggeplasser og liknende til urban matproduksjon

• øke støtten til prosjekter som fremmer Bergens status som UNESCO Creative City of Gastronomy for å markedsføre vestlandske mat- og drikketradisjoner

Filmbyen Bergen

Bergen har alle forutsetningene for å bli en utfordrer til filmmiljøet i Oslo. Venstre vil bidra til å bygge et sterkere produksjonsmiljø for film på Vestlandet, og trekke utenlandske filminnspillinger hit. For mange utenfor det sentrale Østlandet er det statlige virkemiddelapparatet en utfordring. Venstre vil jobbe for en nasjonal filmpolitikk som i større

grad kan ivareta dyktige filmmiljøer også utenfor Oslo.

Venstre vil:

• trekke utenlandske filminnspillinger til Vestlandet

• bidra til et sterkere filmmiljø i Bergen

• arbeide for å sikre stabile rammevilkår for lokale filmskapere og produksjoner

• satse på mangfoldig filmformidling ved å bl.a. styrke Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) og Cinemateket

Satsing på samtidskunst

Venstre vil prioritere kunst og kultur som tør å være annerledes, gå nye veier og bidra til nyskaping og debatt. Kunsttriennalen Bergen Assembly, Bergen Kunsthall, BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, samt andre aktører innen samtidskunsten bør få bedre vilkår.

Venstre vil:

• ha bedre vilkår for samtidskunsten

• tillate gatekunst på flere offentlige vegger som står uten utsmykning